საავტორო უფლებები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი ცენტრი სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფოს მისიის ფუნდამენტალური ნაწილია მისი საქმიანობის შესახებ გამოქვეყნებულ მასალაზე ღია წვდომა. საზოგადოებრივი კეთილდღეობისთვის ინფორმაციის გასაჯაროება წახალისებულია შესაძლებლობის ფარგლებში. 

WHO-ს პარტნიორი ცენტრის სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფოს, გამოქვეყნებული მასალის უდიდესი ნაწილი წარმოადგენს WHO-ს პარტნიორი ცენტრის სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფოს საკუთრებას, თუმცა, შესაძლოა, გარკვეული წარმოდგენილი მასალა სხვა გამომცემლის წყაროს წარმოადგენდეს. ჩვეულებრივ, საჭირო იქნება საწყისი გამომცემლის ნებართვა მსგავსი მასალის დასაბეჭდად. სრული ინფორმაციის მისაღებად გაეცანით საავტორო უფლებების შეტყობინებას შესაბამის გამოცემაში.

ნებართვები და ლიცენზიები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი ცენტრის სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფოს ნებართვის მიღება არ არის აუცილებელი მისი მასალის გამოსაყენებლად, რომელზეც ვრცელდება„ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Intergovernmental Organization (CC BY-NC-SA 3.0 IGO) ლიცენზია.

მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი ცენტრის სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფოს:

  • გამოცემების გამოყენება დაუშვებელია პროდუქტების, მომსახურების ან კონკრეტული ორგანიზაციის რეკლამირებისათვის ან აღიარებისათვის, • ლოგოს გამოყენება დაუშვებელია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი ცენტრის სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფოსგან მიღებული წერილობითი ნებართვის გარეშე.
  • არ იძლევა რაიმე ღიად გამოხატულ ან ნაგულისხმევ გარანტიას. დაუშვებელია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორ ცენტრზე
  • სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფოზე პასუხისმგებლობის დაკისრება მისი გამოცემების გამოყენებით გამოწვეული ზიანის შემთხვევაში.

CC BY-NC-SA 3.0 IGO ლიცენზია მომხმარებელს ანიჭებს უფლებას გააკეთოს თავისუფლად ასლი, წარმოადგინოს გამოსახულების სახით, გადაბეჭდოს, გაავრცელოს, თარგმნოს და ადაპტაცია გაუკეთოს ნაშრომს არაკომერციული მიზნებისთვის იმის გათვალისწინებით, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი ცენტრი სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფო ნახსენებია წყაროდ შემდეგი ბიბლიოგრაფიული ფორმით:

[სათაური]. [გამოქვეყნების ადგილი]: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია; [წელი]. ლიცენზია: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი ცენტრის სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფოს მასალისგამოყენება, რომელიც არ ექვემდებარება CC BY-NC-SA 3.0 IGO ლიცენზიას, წარმოადგენს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი ცენტრის სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფოს, მიერ მინიჭებული ნებართვის საგანს. ამგვარი მასალის გამოყენების ზოგიერთი ფორმაა:

  • ნახაზების, ცხრილების, რუკების, ფოტოების და სხვათა გამოსახულების სახით წარმოდგენა და თარგმნა.
  • დასრულებული ნაშრომების გადაბეჭდვა და თარგმნა.
  • მასალების ლიცენზირება ან სხვა ტექნიკური ინფორმაცია ელექტრონულ მონაცემთა ბაზის პროდუქტებსა და სერვისებზე.

ამგვარი მასალის გამოყენების ნებართვის მისაღებად შეავსეთ შემდეგი ნებართვის ფორმა.

თარგმნა და ადაპტირება

თუ ახდენთ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი ცენტრის სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფოს გამოცემის ადაპტაციას ან თარგმნას, CC BY-NC-SA 3.0 IGO ლიცენზიით გათვალისწინებულ ფარგლებში, აუცილებელია პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების შემდეგი შეტყობინების დართვა, საჭიროების მიხედვით:

თარგმანისათვის: “ეს თარგმანი არ შესრულებულა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი ცენტრის მიერ (ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი ცენტრი სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფო). ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი ცენტრი სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფო არ არის პასუხისმგებელი ამ თარგმანის შინაარსზე ან მის სიზუსტეზე. ორიგინალი ინგლისური გამოცემა „[სათაური]. ჟენევა: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია; [წელი]. ლიცენზია: CC BY-NC-SA 3.0 IGO” წარმოადგენს სავალდებულო და ავთენტურ ვერსიას“.

ადაპტაციისათვის: “ეს ადაპტაცია არ წარმოადგენს ორიგინალ ნაშრომს „[სათაური]. ჟენევა: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია; [წელი]. ლიცენზია: CC BY-NC-SA 3.0 IGO”. ეს ადაპტაცია არ არის შექმნილი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი ცენტრის სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფოს მიერ. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი ცენტრი სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფო არ არის პასუხისმგებელი ამ ადაპტაციის შინაარსზე ან მის სიზუსტეზე. ორიგინალი გამოცემა წარმოადგენს სავალდებულო და ავთენტურ ვერსიას“.

აუცილებელია ადაპტაციის ან თარგმანის ლიცენზირება ანალოგიური ან მსგავსი ლიცენზირების პირობებით. გაითვალისწინეთ, რომ CC BY-NC-SA 3.0 IGO ლიცენზიის გამოყენება დაშვებულია მხოლოდ იმ ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც შექმნილია საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში მართული ხელშეკრულების ან სხვა ინსტრუმენტის მიერ და რომლებიც არ ექვემდებარებიან ეროვნულ კანონმდებლობას, მაგალითად გაეროს სააგენტოები, მთავრობათაშორისო და საერთაშორისო ორგანიზაციები.

ანალოგიური ლიცენზიები, რომელთა გამოყენებაც შეიძლება არის CC BY-NC-SA 3.0 ლიცენზია ან CC BY-NC-SA 4.0 ლიცენზია.

კომერციული გამოყენება

აუცილებელია ნებართვის მიღება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი ცენტრის სანტიაგო-დე-კომპოსტელას უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფოს მასალის გამოყენებისა და ლიცენზირებისათვის, მაგალითად, მასალის კომერციულ საქმიანობაში გამოსაყენებლად. მოთხოვნის გამოგზავნა შესაძლებელია შემდეგი ნებართვის ფორმის შევსებით.